Kompleks boisk do gier sportowych „Słoneczne”

znajduje się na terenie Osiedla „Słoneczne” w Chełmie.

W skład kompleksu boisk wchodzą:

  • boisko trawiaste do gry w piłkę nożną,
  • tartanowe boisko do koszykówki,
  • piaskowe boisko do siatkówki plażowej
  • stoły do gry w tenisa stołowego i szachy

Boiska są ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.

Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz

osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się

z regulaminem korzystania z tego obiektu.

REGULAMIN PORZĄDKOWY

korzystania z kompleksu boisk do gier sportowych

na Osiedlu „Słoneczne” w Chełmie

§1

1.     W związku z otwarciem infrastruktury sportowej o charakterze sportowym od dnia 07 maja 2020 roku obiekt będzie otwarty w godzinach ujętych w niniejszym regulaminie.

2.     Od 07 maja 2020 roku podczas korzystania z obiektu będą obowiązywały następujące zasady:

1)          zachowanie dystansu między poszczególnymi osobami,

2)          obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

3)          jednocześnie na obiekcie może przebywać maksymalnie 6 osób,

4)          weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),

5)          brak możliwości korzystania z szatni,

6)          dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,

7)          obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

8)          korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

§2

1.     Administratorem kompleksu boisk do gier sportowych na Osiedlu „Słoneczne” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, zwany dalej MOSiR.

2.     W skład kompleksu boisk wchodzi: boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, tartanowe boisko do koszykówki, piaskowe boisko do siatkówki plażowej oraz stoły do gry w tenisa stołowego i szachy.

3.     Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

4.     Boiska są ogólnodostępne dla mieszkańców miasta

5.     Boiska są czynne w następujących terminach i godzinach:

poniedziałek – piątek        700 – 2000

sobota – niedziela 800 – 2000.

6.     W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych pracownik MOSiR może zabronić korzystania z obiektu (dotyczy boiska do piłki nożnej)

7.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)     wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego
z przeznaczeniem boisk (rower, motorower, deskorolka, rolki itp.);

b)    niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

c)     wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

d)    wieszania się na obręczach do koszykówki i poprzeczkach bramek;

e)     palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;

f)     zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

g)    przeszkadzania w zajęciach lub grze;

h)    zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;

i)      wprowadzania zwierząt;

8.     Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność
i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

9.     Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu,
a w szczególności do uwag pracownika MOSiR – u.

10. Korzystający z obiektu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ppoż.
i BHP.

11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie
w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun wchodzi na teren obiektu jako pierwszy i opuszcza go jako ostatni, po wyjściu całej grupy za którą był odpowiedzialny (dotyczy grup zorganizowanych)

12. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego (dotyczy grup zorganizowanych)

13. Prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest zobowiązany powiadomić pracownika MOSiR o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

14. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników. Jednocześnie korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego pracownikowi MOSiR.

15. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione
na obiekcie przez użytkowników.

16. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie
w drodze postępowania karno – administracyjnego, karnego oraz zakazem dalszego wstępu na boiska.

Administrator obiektu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Graniczna 2A

22-100 Chełm

tel. 82 563 00 03,              82 560 47 30

e-mail: sekretariat@mosir.chelm.pl

Telefony alarmowe:

Policja                                      997

Pogotowie Ratunkowe              999

Straż Pożarna                           998

Straż Miejska                           82 564 96 60