Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm.

Przedmiotem projektu jest:

– budowa ścieżki rowerowej (od ul. Metalowej do ul. Kąpieliskowej oraz w Parku Miejskim) z trasą spacerową,

– remont istniejącej oraz budowa nowej kładki dla rowerów przez rzekę Uherkę,

– aranżacja małej architektury i placyków rekreacyjnych,

– zagospodarowanie terenu zielenią,

– wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej wraz z montażem punktów kamerowych (monitoring).

Numer projektu – 22/09-WND-RPLU.07.01.00-06-085/09

Źródło dofinansowania – Europejski Fundusy Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa VII – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 – Infrastruktura kultury i turystyki

Całkowity koszt projektu – 5.306.748,86 zł
Kwota dofinansowania – 3.714.724,20 zł

Okres realizacji projektu 2010-11-02 do 28 II 2012r.

Partnerzy projektu:

– Gmina Chełm

– Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Kazimierza Janczykowskiego, Oddział Chełm

Aktualności:

W miesiącu listopadzie :
– wykonano roboty przy budowie ścieżki rowerowej na całej jej długości,
– wykonano placyki rekreacyjne przy ścieżce rowerowej,
– wykonano azyl dla pieszych przy ul. Ogrodowej,
– ustawiono formy plastyczne (rzeźby), 
– wykonano ogrodzenie Klubu Sportowego „Gryf”,
– wykonano nasadzenia (drzewa i krzewy),
– ustawiono elementy małej architektury( ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery stoły do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w warcaby, stoliki rekreacyjne, liczniki na rowery),
– wykonano oznakowanie terenu. W miesiącu październiku:
– wykonano roboty ziemne na odcinku od ul. Ogrodowej do kładki na rzece Uherce, 
– wykonano część robót przy budowie nawierzchni, zamontowano słupy oświetleniowe i punkty kamerowe  na w/w odcinku,
– wykonano kolejne placyki rekreacyjne przy ścieżce rowerowej ,
– rozpoczęto budowę azylu dla pieszych przy ul. Ogrodowej,
– wykonano fundamenty pod formy plastyczne (rzeźby), 
– rozpoczęto budowę ogrodzenia Klubu Sportowego ,,Gryf”. 

W miesiącach sierpień i wrzesień:
– kontynuowano roboty przy budowie nawierzchni na odcinkach od parku miejskiego do ul. Ogrodowej i od ul. Metalowej do kładki na rzece Uherce,
– wykonano część placyków rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej ,zamontowano punkty kamerowe na w/w odcinkach,
– wykonano roboty przy budowie nowej kładki dla rowerów przez rzekę Uherkę ( między parkiem miejskim i ul. Kąpieliskową)

W miesiącach czerwiec i lipiec br. wykonano :
– roboty ziemne na odcinku od parku miejskiego do ul. Ogrodowej i od ul. Metalowej do kładki na rzece Uherce,
– część nawierzchni ścieżki rowerowej,
– zamontowano słupy oświetleniowe na w/w odcinkach.

W lipcu br zawarto umowę z Pracownią Artystyczną „Moja Marka” z Lublina na zaprojektowanie, wykonanie i montaż form plastycznych, które zostaną ustawione wzdłuż ścieżki rowerowej. Formy plastyczne przedstawiać będą symbole Miasta – białego niedźwiedzia i Ducha Bielucha.

27 kwietnia 2011r. podpisana została umowa z MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES, S.L.C/RIBERA BAJA, S/N, APDO. 178, 14-500 PUENTE GENIL KORDOWA, HISZPANIA na budowę ścieżki rowerowej. 12.05.2011r. rozpoczęto roboty budowlane. Obecnie trwają prace na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kąpieliskowej oraz w parku miejskim. 

9 lutego  2011r. zawarta została umowa ze Spółdzielnią Projektowania i Usług Inwestycyjnych ,,Inwestprojekt”, ul. Lwowska 51,  22-100 Chełm na pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania ,, Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm”